ශීර්ෂ පාඨය
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/4
 

09 මඛාදේව ජාතකය

09 මඛාදේව ජාතකය

තවද එක්සමයෙක්හි සර්වලෝකෛක දීපායමාන වූ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ සැවැත්නුවර නිසා ජේතවන මහා විහාරයෙහි...

More:

28 නන්දිවිසාල ජාතකය

28 නන්දිවිසාල ජාතකය
තවද එක්සමයෙක්හි අසම ධුර වූ සර්වඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවාසන සේක් ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන්ගේ පරුෂතෙපල්...
More:

319 දද්දභ ජාතකය

319 දද්දභ ජාතකය

තවද මෙසේ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි තීත්‍ර්‍ඵකයන් අරභයා මේ ජාතකය වද...

More:

01 අපණ්ණක ජාතකය

01 අපණ්ණක ජාතකය

භාග්‍යවත් වූ තිලෝගුරු සම්‍යක් සම්බුදු රජානන් වහන්සේ ජේතවන මහා විහාරයෙහි දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ආර්ය ඊයාර්ය ප...

More: