මුල් පිටුව

486 සිරිමන්ද ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

ත්‍රෛලොක්‍ය තිලක වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේක් ප්‍රඥා පාරමිතාව අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක.

විස්තර වශයෙන් උම්මග්ග ජාතකයෙහි මතු පලවන්නේය.