මුල් පිටුව

478 තච්ඡසුකර ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

ධර්ම රාජයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක් මහළුතෙර දෙනමක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක.

වඩ්ඪ සූකර ජාතකය මෙනි.