මුල් පිටුව

427 චතුපෝසත ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)
මේ ජාතකය සම්පූර්ණයෙන් පූර්ණ ජාතකය මෙනි. එය විධුර ජාතකයෙහි විස්තර වශයෙන් පෙනෙන්නේය.

මේ ජාතකය සම්පූර්ණයෙන් පූර්ණ ජාතකය මෙනි. එය විධුර ජාතකයෙහි විස්තර වශයෙන් පෙනෙන්නේය.