මුල් පිටුව 451 සිට 500 දක්වා 452 චුල්ලකුණාල ජාතකය

452 චුල්ලකුණාල ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)
තවද චුල්ල කුණාල ජාතකය මහා කුණාල ජාතකයේ පෙනෙන්නේය. එකොළොස් වන නිපාතය නිමි.