මුල් පිටුව 301 සිට 350 දක්වා 312 නර්‍ඬරි ජාතකය

312 නර්‍ඬරි ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)
තවද මේ ජාතකයෙහි වර්ථමාන කථාව හා අතීත කථාව මතුකියනු ලබන කුනාල ජාතකයෙහි ප්‍රකාශ වන්නේය.

තවද මේ ජාතකයෙහි වර්ථමාන කථාව හා අතීත කථාව මතුකියනු ලබන කුනාල ජාතකයෙහි ප්‍රකාශ වන්නේය.