මුල් පිටුව 501 සිට 550 දක්වා 532 සබ්බසංහාරක ජාතකය

532 සබ්බසංහාරක ජාතකය

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

උම්මග්ග ජාතකයෙහි වේදේහ රජු ඇසු කාරණාවන් පහදා දුන් නියාව දක්

උම්මග්ග ජාතකයෙහි වේදේහ රජු ඇසු කාරණාවන් පහදා දුන් නියාව දක්වයි.