මුල් පිටුව ත්‍යාගශිලී බව

ත්‍යාගශිලි බව

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
11 341 මණිකුණ්ඩල ජාතකය
12 439 මට්ටකුණ්ඩලී ජාතකය
13 523 සාම ජාතකය
14 541 වෙස්සන්තර ජාතකය
15 28 නන්දිවිසාල ජාතකය
 
පිටු අංක 2 of 2