මුල් පිටුව 51 සිට 100 දක්වා

51 සිට 100 දක්වා

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 51 ඛදිරහාර ජාතකය
2 52 පඤචායුධ ජාතකය
3 53 කාචනස්කන්‍ධ ජාතකය
4 54 වානරින්‍ද ජාතකය
5 55 භෙරිවාද ජාතකය
6 56 සංඛ දමන ජාතකය
7 57 තක්ක ජාතකය
8 58 දුරාචාර ජාතකය
9 59 අනභිරති ජාතකය
10 60 මුලකඛණ ජාතකය
11 61 උචඡඞග ජාතකය
12 62 සාකෙත ජාතකය
13 63 වරණ ජාතකය
14 64 මචඡ ජාතකය
15 65 අසංකිය ජාතකය
16 66 කාලකණ්ණි ජාතකය
17 67 ලොසක ජාතකය
18 68 වෙදබ්භ ජාතකය
19 69 මහා සීලව ජාතකය
20 70 තයො ධම්ම ජාතකය
21 71 අසාත මන්ත ජාතකය
22 72 අන්‍ධභූත ජාතකය
23 73 විස වන්ත ජාතකය
24 74 කුද්දාල ජාතකය
25 75 සීලව නාගරාජ ජාතකය
26 76 සච්චං කිර ජාතකය
27 77 රුක්ඛ ධම ජාතකය
28 78 මහාසුපින ජාතකය
29 79 ඉල්ලිස ජාතකය
30 80 ඛරස්සර ජාතකය
31 81 භීමසෙන ජාතකය
32 82 සුරාපාන ජාතකය
33 83 මිත්ත වින්‍ද ජාතකය
34 84 අත්‍ථස්සචාර ජාතකය
35 85 කිම්පක්ක ජාතකය
36 86 සීලවිමංස ජාතකය
37 87 මඞගල ජාතකය
38 88 සාරම්භ ජාතකය
39 89 කුහක ජාතකය
40 90 අකතඤ‍්ඤුත ජාතකය
41 91 ලිත්ත ජාතකය
42 92 මහාසාර ජාතකය
43 93 රිශ්වාස භොජන ජාතකය
44 94 ලොමහංස ජාතකය
45 95 මහා සුදර්‍ශන ජාතකය
46 96 තෙල පත්ත ජාතකය
47 97 නාම සිධි ජාතකය
48 98 කූට වානිජ ජාතකය
49 99 පරොසහස්ස ජාතකය
50 100 අඝාත රූප ජාතකය