මුල් පිටුව 201 සිට 250 දක්වා

201 සිට 250 දක්වා

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
41 237 තෙලොවාද ජාතකය
42 238 පාදාංජලී ජාතකය
43 239 කිංසුකෝපම ජාතකය
44 240 සාල ජාතකය
45 241 කපි ජාතකය
46 242 සුව ජාතකය
47 243 ජරූදපාන ජාතකය
48 244 සංකප්ප ජාතකය
49 245 තිලමුට්ටි ජාතකය
50 246 මණිකණ්ඨ ජාතකය
51 247 කුඩකකුච්ඡසින්‍ධව ජාතකය
52 248 මහා මන්ධාතු ජාතකය
53 249 කිරිටව්ච්ඡ ජාතකය
54 250 දුත ජාතකය
 
පිටු අංක 3 of 3