මුල් පිටුව 451 සිට 500 දක්වා

451 සිට 500 දක්වා

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 471 චන්දකින්නර ජාතකය
22 472 මහා උක්කුස ජාතකය
23 473 උද්දාල ජාතකය
24 474 මහිස ජාතකය
25 475 සුරැචි ජාතකය
26 476 පංචුපොසථ ජාතකය
27 477 මහාමයුර ජාතකය
28 478 තච්ඡසුකර ජාතකය
29 479 මහා වාණිජ ජාතකය
30 480 සාධින ජාතකය
31 481 දසබ්‍රාහ්මණ ජාතකය
32 482 භික්කා පරම්පර ජාතකය
33 483 මාතංග ජාතකය
34 484 චිත්ත සම්භුත ජාතකය
35 485 සිවි ජාතකය
36 486 සිරිමන්ද ජාතකය
37 487 රොහන්ත මෘග ජාතකය
38 488 වීතිය ස්වර්ණහංස ජාතකය
39 489 සත්තිකුඔ ජාතකය
40 490 භල්ලාටික ජාතකය
 
පිටු අංක 2 of 3