මුල් පිටුව කාරුණික බව

කාරුණික බව

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 344 චිතීය උරග ජාතකය
 
පිටු අංක 2 of 2