මුල් පිටුව කල්‍යාණ මිත්‍ර බව

කල්‍යාණ මිත්‍ර බව

මාතෘකා පෙරනය     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 143 කාක ජාතකය
22 208 කච්ඡප ජාතකය
23 228 බක ජාතකය
24 307 මාංශ ජාතකය
25 331 පීඨ ජාතකය
26 266 කුරුධර්‍ම ජාතකය
 
පිටු අංක 2 of 2